Flutter Routes Example

Constant adında bir class oluşturalım ve classımıza şunları tanımlayabiliriz.

String aLogin = '/LogIn',
aSingUp = '/SignUp',
aSplash = '/Splash',
aHome = '/Home',

Sonra main classımıza şu kodları ekliyoruz.

 home: new Splash(),

      routes: <String, WidgetBuilder>{

        aLogin: (BuildContext context) => new LogIn(),

        aSingUp: (BuildContext context) => new SignUp(),

        aHome: (BuildContext context) => new Home(),}

Bu classlardan herhangi biri çalıştırmak için nesnenin click olayına (button click gibi) bu kodu tamılayabilirsiniz.

    Navigator.of(context).pushReplacementNamed(aLogin);

Leave a Reply