Android Dart Flutter Genel Yazılım

Flutter SharedPreferences KullanımıFlutter SharedPreferences Kullanımı

Bazı bilgileri cihaz hafızasında tutmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda SharedPreferences kullanabiliriz. Daha önce android projesi geliştirenler kullatlamak kullanmışlardır. Flutter’da da aynı mantık işliyor. Sisteme giriş {...}

Android

Android ActionBar Title Set TypeFaceAndroid ActionBar Title Set TypeFace

  Fontumuzun olduğu klasörü tanıtıyoruz öncellikle Typeface font2 = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/karekoc.ttf"); SpannableStringBuilder ss = new SpannableStringBuilder("Üniversiteye"); ss.setSpan (new CustomTypefaceSpan("", font2), 0, ss.length(), Spanned.SPAN_EXCLUSIVE_INCLUSIVE); actionBar.setTitle(ss); //CustomTypefaceSpan {...}